WESTERBOE FYSIOTERAPI

Westerboe Fysioterapi åbnede 1. september 2016, og har de første par år haft lokaler flere forskellige steder i Nr. Lyndelse. Pr. 14. juli 2018 rykkede Westerboe Fysioterapi dog i egne lokaler på Skullerodsholm i deres gamle flotte hovedhus. Her er der både mulighed for holdtræning i en dejlig træningssal, og derudover tilbydes der også individuelle behandlinger i et behandlerrum tilknyttet hertil.

Lokalerne er stadig under renovering, og i samarbejde med Skullerodsholm har vi planer om mange forbedringer den kommende tid.

1. december 2017 blev Westerboe Fysioterapi en del af Vissenbjerg Fysioterapi & Idrætsklinik Aps. Denne fusionering er sket, da Signe sammen med Ulla Jørgensen opkøbte Vissenbjerg Fysioterapi & Idrætsklinik ApS. I det daglige har denne fusionering ingen betydning for klinikken, da Westerboe Fysioterapi beholder sit eget navn, egen hjemmeside, egen booking og de kendte ansigter i klinikken.

I denne sammenlægning af klinikkerne har det hele tiden været vigtigt for os, at det ikke skulle blive en stor klinik uden den kendte nærhed og lokale tilknytning. Og det vil vi fortsat bestræbe os på at overholde.

Du kan læse mere om Vissenbjerg Fysioterapi & Idrætsklinik ApS her.

Hos Westerboe Fysioterapi har vi et ønske om at skabe en god helhedsoplevelse for vores patienter; dette gøre sig gældende lige fra nem online booking af aftaler, fordelagtige priser, og behandling og træning i høj kvalitet. Det er ligeledes vigtigt at servicen er i top, lokalerne er lækre, og at der er mulighed for fleksibilitet og hensynstagen til individuelle behov.

Westerboe Fysioterapi

Indgang med barnevogn eller kørestol

Westerboe Fysioterapi har rigtig gode adgangforhold for alle uanset om man kommer med bil, bus, cykel, barnevogn eller kørestol. Der er parkeringsplads lige udenfor huset, og barnevognen kan stå uforstyrret udenfor vinduerne.

Ønsker man barnevognen ind under halvtag, er der en fin overdækket terrasse til venstre for bygningen.

Her er der ligeledes handicaprampe, så barnevognen eller kørestolen ubesværet kan komme op.

Indgang med barnevogn eller kørestol
Skullerodsholm
Terrasse udenfor træningssalen

Persondatapolitik for patientbehandling ved Westerboe Fysioterapi

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til a

t foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.
Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du

bede om, at der laves en tilføjelse.For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

5. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Har du spørgsmål, så kontakt mig venligst via formularen herunder: